LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare, emisa in temeiul art. 1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu urmatoarele modificari si completari:

 

    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

    "Ordonanta privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice"

 

    2. Articolul unic devine articolul 1 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 1. - Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante persoana, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:

    a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;

    b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;

    c) a fost stramutata in alta localitate decat cea de domiciliu;

    d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;

    e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;

    f) este sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, daca ulterior nu s-a recasatorit."

 

    3. Dupa articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 lit. a), b) si c) au dreptul la o indemnizatie lunara de 130.000 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de stramutare in alte localitati.

    (2) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 lit. d) si e) au dreptul la o indemnizatie lunara de 55.000 lei pentru fiecare an in care au facut parte din detasamentele de munca fortata sau au fost in trenul mortii.

    (3) Persoanele care se afla in situatia prevazuta la art. 1 lit. f) au dreptul la o indemnizatie lunara de 130.000 lei.

    Art. 3. - Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea, in conditiile prezentei ordonante, de o indemnizatie lunara de 130.000 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

    Art. 4. - Nivelul indemnizatiilor acordate potrivit art. 2 si 3 vor fi indexate prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si a tarifelor.

    Art. 5. - Persoanele prevazute la art. 1 si 3 vor beneficia de prevederile prezentei ordonante cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea si de urmatoarele drepturi:

    a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;

    b) transport urban gratuit cu mijloace de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

    c) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;

    d) 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloacele de transport auto sau, dupa caz, cu mijloace fluviale de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;

    e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;

    f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

    g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;

    h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

    Art. 6. - Perioada in care persoana persecutata din motive etnice nu s-a putut incadra in munca, ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite ca urmare a persecutiei, constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de vechimea in munca.

    Art. 7. - (1) Stabilirea si plata drepturilor prevazute in prezenta ordonanta se fac de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala. Pentru stabilirea situatiilor prevazute la art. 1 se infiinteaza, in cadrul fiecarei directii generale de munca si protectie sociala teritoriale, o comisie alcatuita din presedinte si cel mult 3 membri. Presedintele trebuie sa fie jurist. In luarea hotararilor referitoare la stabilirea drepturilor prevazute de lege comisia consulta organizatiile etnice legal constituite. Comisia lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul total al persoanelor care o alcatuiesc si adopta hotarari cu acordul majoritatii membrilor prezenti.

    (2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute in prezenta ordonanta se depun la directia generala de munca si protectie sociala teritoriala pana la data de 31 martie 2001. Dupa aceasta data se vor primi doar cererile persoanelor prevazute la art. 3, precum si cele ale cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate.

    (3) Comisia este obligata sa se pronunte asupra cererii in termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotarare motivata.

    (4) Impotriva hotararii persoana interesata poate face contestatie la curtea de apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotararea curtii de apel este definitiva.

    Art. 8. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra pacii si omenirii, celor care inainte de 23 august 1944 au desfasurat o activitate fascista in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, precum si celor care in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au facut parte din aparatul de represiune, securitate, militie si din instantele militare care au instrumentat si au judecat procese politice ale opozantilor regimului comunist.

    Art. 9. - Membrilor comisiei constituite in baza art. 7 li se acorda o indemnizatie lunara de 500.000 lei. Plata indemnizatiilor pentru membrii comisiei se face de directia generala de munca si protectie sociala teritoriala din bugetul statului si inceteaza in 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.

    Art. 10. - (1) Directia generala de munca si protectie sociala teritoriala, atunci cand este sesizata sau din proprie initiativa, va verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonante pana la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (2) In cazul in care se constata incalcari ale prevederilor legale se va emite decizie de revizuire.

    (3) Impotriva deciziei de revizuire emise in conditiile alin. (1) si (2) persoana interesata poate introduce contestatie in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

    Art. 11. - Ministerul Finantelor va introduce in structura bugetului de stat sumele necesare ce decurg din aplicarea prezentei ordonante."

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

             PRESEDINTELE SENATULUI

             MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

          p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

                     VASILE LUPU

 

                      ------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGE nr. 319 din 27 mai 2002

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata prin Legea nr. 189/2000

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002

 

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ART. 1

    Ordonanta Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 6^1. - Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate, la cerere, de catre organele competente, iar in cazul in care aceasta nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege."

    2. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

    "(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute in prezenta ordonanta se depun la casele judetene de pensii sau, dupa caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti."

    3. Dupa articolul 11 se introduce articolul 12 cu urmatorul cuprins:

    "Art. 12. - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, cu consultarea Ministerului Informatiilor Publice, Ministerului de Interne si Ministerului Apararii Nationale, va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, pe care le va supune spre aprobare Guvernului."

    ART. 2

    Elaborarea normelor metodologice prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

 

                           p. PRESEDINTELE SENATULUI,

                               DORU IOAN TARACILA

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

 

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                                 VALER DORNEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGE nr. 586 din 29 octombrie 2002

pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002

 

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ART. 1

    Articolul 1 litera c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost modificata si aprobata prin Legea nr. 189/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;".

    ART. 2

    Cererile prevazute la alin. (2) al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost modificata si aprobata prin Legea nr. 189/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare, se depun pana la data de 31 decembrie 2003.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                           p. PRESEDINTELE SENATULUI,

                              ALEXANDRU ATHANASIU

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                                 VALER DORNEANU

 

    Bucuresti, 29 octombrie 2002.

    Nr. 586.

 

                                   -----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIUNI din 1 aprilie 2003

pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu mijloacele de transport auto si fluviale, acordate in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 10 aprilie 2003

 

 

    I. Prevederi generale

    Sfera de aplicare

    1. Prezentele instructiuni se aplica persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, precum si persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, denumite in continuare beneficiari ai Legii.

    Prestatii

    2. Persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 si 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu calatoresc pe calea ferata romana beneficiaza anual de 12 calatorii gratuite cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere. Biletele de calatorie gratuita pot fi folosite si de insotitori, membri de familie, in cadrul numarului de calatorii stabilite pentru titular.

    3. Persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu calatoresc pe calea ferata romana beneficiaza anual de 6 calatorii dusintors gratuite cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, dupa caz, la alegere. Aceste persoane au dreptul sa calatoreasca cu un insotitor, in cadrul numarului de calatorii stabilite pentru titular.

    Prestatori

    4. Calatoriile gratuite pentru cele doua categorii de beneficiari ai Legii, prevazute la pct. 2 si 3, se pot asigura de catre agentii economici autorizati pentru transportul intern cu mijloace de transport auto, in cazul transportului rutier, sau cu navele de calatori, in cazul transportului fluvial, pe cai navigabile interioare, indiferent daca sunt cu capital de stat, cu capital privat sau mixt.

    Calatoriile gratuite se efectueaza cu mijloace auto sau cu nave de transport fluvial intern de calatori.

    II. Emiterea si distribuirea taloanelor speciale de calatorie

    Institutia care asigura emiterea si distribuirea taloanelor speciale de calatorie, precum si evidenta beneficiarilor Legii; modalitati de emitere si distribuire

    5. Taloanele speciale de calatorie se emit si se distribuie beneficiarilor Legii prin grija Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, respectiv prin Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS.

    6. Transmiterea taloanelor speciale de calatorie la fiecare beneficiar al Legii, pentru un nou an calendaristic, se efectueaza pana cel mai tarziu in luna februarie a anului respectiv, o data cu plata drepturilor banesti acordate in baza legii, prin unitatile de posta, unitatile C.E.C. sau ale altor banci autorizate, la care beneficiarii Legii au deschis cont curent personal.

    7. Pentru beneficiarii Legii care au primit taloane speciale de calatorie si ale caror date de identificare se modifica in cursul anului - modificari de stare civila, schimbarea adresei, mutarea in alta localitate - nu se mai emit noi taloane, legitimarea facandu-se pe baza actelor doveditoare ale modificarilor respective.

    8. Pentru beneficiarii Legii pusi in drepturi in cursul anului calendaristic si care nu au primit taloane speciale de calatorie pentru anul respectiv, acestea se emit si se distribuie, la cererea beneficiarilor Legii, de catre casele judetene de pensii sau, dupa caz, de catre Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare CTP.

    9. Taloanele speciale de calatorie returnate o data cu mandatele neachitate se vor pastra in evidenta CTP, beneficiarii acestora putandu-le ridica in baza unei solicitari scrise, in cursul anului.

    In cazul ivirii unor dificultati in tratarea acestor situatii, beneficiarii Legii se vor adresa CTP, in vederea solutionarii.

    Caracteristici ale talonului special de calatorie

    10. Talonul special de calatorie este documentul pe baza caruia se acorda beneficiarului Legii bilete de calatorie gratuita pentru mijloacele auto sau pentru navele de transport fluvial intern de calatori.

    11. Talonul special de calatorie este format din corpul talonului si 12, respectiv 6 cupoane-talon detasabile, corespunzatoare celor 12 calatorii simple, respectiv celor 6 calatorii dus-intors pentru transportul auto sau transportul fluvial.

    12. Taloanele speciale de calatorie impreuna cu cupoanele-talon detasabile (modelele sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2) sunt de culoare verde, nominale, netransmisibile si anuale.

    13. Talonul special de calatorie cuprinde datele de identificare a titularului calatoriilor gratuite, respectiv: numele, prenumele, domiciliul sau mentiunea "cont curent personal nr. .......", numarul dosarului de beneficiar al Legii si codul CTP din raza de domiciliu al beneficiarului Legii. Numarul dosarului de beneficiar al Legii este inscris si pe fiecare cupon-talon detasabil.

    Cuponul-talon detasabil da dreptul la calatorie pentru un singur tip de transport.

    Conditii de valabilitate a talonului special de calatorie

    14. Valabilitatea talonului special de calatorie este confirmata de existenta, in rubrica "L.S." aflata pe versoul talonului, a stampilei unitatii care a efectuat distribuirea efectiva a acestuia: oficiul postal, filiala, agentia sau sucursala unitatii financiar-bancare sau CTP.

    15. Cupoanele-talon detasabile care prezinta stersaturi sau corecturi nu vor fi luate in considerare.

    In caz de pierdere sau deteriorare a cuponului-talon detasabil, nu i se va elibera beneficiarului Legii alt cupontalon detasabil.

    III. Efectuarea calatoriilor cu mijloacele de transport auto si fluviale

    16. Calatoriile se efectueaza pe baza biletelor de calatorie specifice mijloacelor de transport auto sau fluviale, eliberate beneficiarilor de catre agentul economic transportator, in baza legitimarii cu actul de identitate, a deciziei/hotararii care sa ateste calitatea de beneficiar al Legii si a prezentarii cuponului-talon.

    17. Pe fiecare cupon-talon detasabil, la emiterea biletelor de calatorie, se inscrie de catre emitent tipul de transport pentru care a optat beneficiarul, si anume:

    - auto - pentru transportul rutier;

    - fluvial - pentru transportul fluvial.

    18. In cupoanele-talon detasabile operatorii pentru transport public auto sau fluvial vor completa, cu pasta sau cerneala, urmatoarele rubrici:

    De la .................................

    Pana la ...............................

    Via ...................................

    Km ....................................

    Lei ...................................

    19. Biletele de calatorie specifice mijloacelor de transport sunt tiparite de operatorii autorizati pentru transport auto sau fluvial, avand formatul si datele mentionate potrivit reglementarilor specifice transportatorului, si se obtin, dupa caz, de la casele de bilete din autogari, de la casele de bilete din statiile portuare sau direct din mijlocul de transport, in conditiile specifice de functionare a acestora.

    20. Pentru fiecare calatorie simpla casierul care emite biletul de calatorie detaseaza si retine cate un cupon-talon detasabil, in ordine crescatoare, pe care inscrie tipul transportului, distanta in km, tariful calatoriei si certifica corectitudinea inscrierilor facute prin aplicarea stampilei, eliberand biletul de calatorie.

    21. Cand beneficiarul Legii foloseste un mijloc de transport auto sau fluvial, pe navele de transport fluvial intern de calatori, dintr-un punct al parcursului care nu are casierie, personalul stabilit pentru verificarea biletelor de calatorie din mijloacele auto sau de pe navele de transport fluvial intern de calatori elibereaza biletul, retinand cuponultalon detasabil, cu respectarea prevederilor privind legitimarea beneficiarului.

    22. Cand beneficiarul unui bilet renunta la calatorie, acesta poate solicita unitatii emitente restituirea cuponuluitalon neutilizat.

    Identificarea beneficiarului Legii

    23. Identificarea beneficiarului Legii se face cu actul de identitate si cu decizia/hotararea care sa ateste calitatea de beneficiar al Legii, verificandu-se daca corespund numele si adresa cu cele din talonul special de calatorie.

    In cazul beneficiarilor de cont curent personal la C.E.C. sau la alta banca autorizata, se va efectua numai verificarea numelui si prenumelui. In cazul in care au aparut modificari in starea civila, schimbari ale datelor sau documentelor de identificare, verificarea calitatii beneficiarului se va face pe baza fotografiei din actul de identitate.

    24. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor de calatorie sunt considerate fara bilet de calatorie si sunt tratate in conformitate cu reglementarile specifice tipului de transport.

    IV. Decontarea biletelor de calatorie

    Documentele necesare in vederea efectuarii decontarii

    25. Tariful biletelor de calatorie este cel perceput de agentul economic transportator conform tarifelor in vigoare la data efectuarii calatoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborare, inscrise pe cuponul-talon.

    26. Pe baza cupoanelor-talon detasabile ale taloanelor speciale de calatorie colectate agentii economici transportatori auto sau pe caile fluviale vor completa lunar, in 2 (doua) exemplare, borderoul cupoanelor-talon detasabile pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a beneficiarilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, colectate in fiecare luna, precum si situatia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in fiecare luna, conform anexelor nr. 3 si 4.

    Borderourile si situatia centralizatoare se intocmesc separat, pentru fiecare categorie de beneficiari ai Legii.

    In borderourile cupoanelor-talon detasabile se cuprind numai cupoanele-talon care au inscrise toate datele prevazute la pct. 13 si 18.

    Circuitul documentelor in baza carora se efectueaza decontarea

    27. Pana la data de 5 a lunii pentru luna expirata agentul economic transportator depune la CTP factura fiscala insotita de un exemplar al borderourilor si al situatiei centralizatoare, impreuna cu cupoanele-talon detasabile, ca documente justificative in vederea efectuarii decontarii.

    28. Exemplarul 2 al borderourilor si al situatiei centralizatoare ramane la agentul economic transportator.

    29. Dupa verificarea documentelor ce insotesc factura fiscala, primite pana la data de 15 a lunii curente pentru luna expirata, CTP vor intocmi documentatii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare in vederea decontarii acestora, pe care le vor inainta CNPAS Directia economica executie buget.

    30. In baza situatiilor prezentate de CTP, CNPAS va intocmi documentatia pe care o inainteaza Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in vederea deschiderii creditelor.

    Dupa primirea creditelor bugetare de la CNPAS, CTP vor efectua viramentele catre agentii economici transportatori, potrivit documentatiei prezentate.

    31. Biletele de calatorie eliberate in mod gratuit beneficiarilor Legii de catre agentii economici autorizati pentru efectuarea transportului auto sau fluvial, pana la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, vor fi decontate cu respectarea prevederilor prezentelor instructiuni.