LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 (republicata**)

pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

(actualizata pana in 19 iulie 2001*)

EMITENT:     PARLAMENTUL

---------------

    *)Actualizata pana in 19 iulie 2001, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 10 iulie 1997; ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 02 septembrie 1997; LEGEA nr. 209 din 15 decembrie 1997; ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 8 martie 1999; ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999; ORDONANTA DE URGENTA nr. 184 din 16 noiembrie 1999; LEGEA nr. 29 din 31 martie 2000; LEGEA nr. 112 din 28 iunie 2000; RECTIFICAREA nr. 112 din 28 iunie 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 iunie 2000; ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001.

 

    **) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 70 din 12 iulie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 12 iulie 1996, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

    Legea nr. 42/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 19 decembrie 1990, a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 13 iulie 1991 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992 si a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 17 din 4 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995 (aprobata si modificata prin Legea nr. 122 din 15 decembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 19 decembrie 1995) si prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996.

 

    ART. 1

    Pentru cinstirea si eternizarea memoriei celor care si-au jertfit viata pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Erou-martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

    Titlul de Erou-martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se confera post-mortem: brevetul de atestare si insemnul titlului se predau, spre pastrare, familiei celui decorat sau parintilor, dupa caz.

 

    ART. 2

    In semn de pretuire si recunostinta pentru cei care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 se instituie titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

    Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se confera si celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria revolutiei, precum si celor care, in perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite in lupta pentru victoria revolutiei.

    Persoanele prevazute la alin. 2 trebuie sa faca dovada faptelor deosebite in luptele pentru victoria revolutiei si sa fie recomandate de o asociatie, un club, o fundatie sau o liga a luptatorilor, legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992.

    In vederea recunoasterii calitatii prevazute de prezenta lege, a eliberarii certificatelor doveditoare si propunerii distinctiilor prevazute la art. 1, 2, 3 si 4 din prezenta lege se instituie Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989. Componenta comisiei, ai carei membri sunt numiti prin hotarare a Guvernului, este urmatoarea:

    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;

    - un reprezentant al Ministerului Sanatatii;

    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;

    - un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale;

    - un reprezentant al Ministerului de Interne;

    - un reprezentant al Ministerului Justitiei;

    - un reprezentant al Ministerului Public;

    - un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

    - un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;

    - 8 reprezentanti ai asociatiilor de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, prin rotatie, in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a comisiei. Presedintele comisiei este numit la propunerea asociatiilor de revolutionari legal constituite pana la data de 30 decembrie 1992, de catre Guvern, si va fi angajat al Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 asigura aplicarea prevederilor prezentei legi si executarea lucrarilor de secretariat si arhiva ale comisiei. Secretariatul General al Guvernului va asigura spatiul si fondurile necesare desfasurarii lucrarilor comisiei.

    Termenul pentru depunerea dosarelor in vederea recunoasterii calitatii de luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sau de participant la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 este de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

    Eliberarea certificatelor doveditoare se va face potrivit metodologiei stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, aprobat prin hotarare a Guvernului*), in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

    ART. 3

    Se instituie titlul de Participant la Victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989 pentru cei care au participat la actiunile desfasurate in Revolutia din decembrie 1989, altii decat cei prevazuti la art. 2 alin. 2.

    Persoanele prevazute la alin. 1 trebuie sa faca dovada participarii la actiunile revolutiei si sa fie recomandate de o asociatie sau liga a luptatorilor din revolutie, legal constituita pana la data de 30 decembrie 1992.

    Titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 este onorific. Beneficiarii acestui titlu vor primi brevet distinct, in conditiile art. 5 din prezenta lege.

    ART. 4

    In semn de pretuire fata de participantii la actiunile pentru victoria revolutiei se instituie Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989, in conditiile prezentei legi.

    ART. 5

    Titlurile prevazute la art. 1, 2 si 3, precum si medaliile prevazute pentru fiecare titlu se confera de catre Presedintele Romaniei, la propunerea comisiei prevazute la art. 2 alin. 4; competenta comisiei, precum si criteriile de atribuire a titlurilor sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta lege.

    Titlurile care nu au fost conferite in conditiile alin. 1 sau al caror beneficiar nu a avut merite deosebite sunt nule.

    Nulitatea titlurilor poate fi constatata, din oficiu sau la cererea oricarei persoane interesate, de catre Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, prevazuta de prezenta lege, prin decizie de constatare a nulitatii. Deciziile de constatare a nulitatii certificatelor vor putea fi contestate, in termen de 30 de zile, la comisia parlamentara speciala prevazuta la art. 7.

    Verificarea dosarelor celor care au dobandit titlurile prevazute la alin. 1 se va face din oficiu sau la cererea oricarei persoane interesate, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, de catre Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989.

    In cazul in care comisia prevazuta la art. 2 alin. 4 nu finalizeaza lucrarile in vederea carora a fost instituita, Guvernul, prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, este imputernicit sa faca propuneri Presedentiei Romaniei pentru eliberarea titlurilor prevazute la art. 1, 2 si 3, utilizand listele inaintate Guvernului de catre organizatiile revolutionare legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992.

    Listele cuprinzand propunerile vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, eventualele contestatii urmand sa fie prezentate comisiei parlamentare prevazute la art. 7, in termen de 30 de zile de la publicare.

    Contestatiile vor fi solutionate in termen de 10 zile de la primirea lor, iar hotararile vor fi comunicate in scris Presedentiei Romaniei si contestatarilor.

    ART. 6

    Descrierea, modul de atribuire si purtarea insemnelor se stabilesc printr-un regulament, aprobat prin hotarare a Parlamentului Romaniei*).

    Descrierea continutului certificatelor eliberate de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 se stabileste printr-un regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.

    Certificatele se elibereaza de catre Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 persoanelor prevazute la art. 1 si 2 si numai in baza actelor justificative prevazute la art. 2.

    In certificat se vor inscrie expres drepturile de care beneficiaza titularul; certificatele vor fi semnate de presedintele si de secretarul Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989.

    Preschimbarea certificatelor existente se va face dupa verificarea dosarelor, in termen de 60 de zile.

    Prin acelasi regulament se va institui, pentru parintii eroilor-martiri, un insemn omagial distinctiv, cu dreptul de a-l purta.

    Conferirea distinctiilor prevazute in prezenta lege se atesta prin brevet.

    ART. 7

    Se instituie Comisia parlamentara pentru controlul aplicarii prezentei legi, prin hotarare a Parlamentului Romaniei.

    Comisia va fi formata din 5 senatori si 6 deputati, conform configuratiei politice a Parlamentului Romaniei.

    ART. 8

    Urmasii sau, dupa caz, parintii eroilor-martiri ai revolutiei vor primi, impreuna cu insemnul titlului prevazut la art. 1, si suma de 60.000 lei.

    Ranitii revolutiei vor primi, impreuna cu insemnul titlului prevazut la art. 2, si suma de 40.000 lei.

    ART. 8^1

    (1) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marii mutilati si urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 au dreptul la o indemnizatie reparatorie.

    (2) Indemnizatia reparatorie se stabileste si se acorda lunar, pe baza unor coeficienti de multiplicare aplicati asupra salariului mediu brut pe economie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face plata drepturilor, dupa cum urmeaza:

    a) 1,60 - pentru marii mutilati;

    b) 1,40 - pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;

    c) 1,20 - pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;

    d) 0,85 - pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;

    e) 0,60 - pentru fiecare urmas indreptatit sa primeasca indemnizatia reparatorie.

    (2^1) Cuantumul indemnizatiilor prevazute la alin. 2 nu poate fi mai mic decat cel cuvenit pe luna martie a anului 1999.

    (3) Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate beneficiaza si de o indemnizatie de ingrijire ce se acorda si se stabileste lunar pe baza coeficientului de multiplicare 0,30 aplicat asupra salariului mediu brut pe economie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face plata drepturilor.

    (4) Prin mare mutilat din Revolutia din decembrie 1989 se intelege persoana care prezinta o tulburare functionala grava prin pierderea totala a capacitatii de deplasare, de manipulatie sau de vedere - cecitate absoluta -, necesitand ingrijire permanenta din partea unei alte persoane.

    ART. 8^2

    Abrogat.

    ART. 8^3

    Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei dobandirii ranilor, contractarii bolilor sau ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul, pe langa indemnizatia reparatorie, si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea in munca, pe timpul cat dureaza invaliditatea, stabilita in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.

    Pensia de invaliditate stabilita in conditiile alin. 1 se suspenda pe timpul cat persoana in cauza presteaza activitate in baza unui contract de munca, cu exceptia persoanei incadrate in gradul III de invaliditate si care presteaza o activitate cu jumatate din programul normal de lucru.

    ART. 8^4

    Prevederile cuprinse in legislatia de asigurari sociale, referitoare la expertizare, revizuire, suspendare, reluare, incetare si plata a pensiilor, se aplica si drepturilor de indemnizatie reparatorie stabilite prin prezenta lege.

    ART. 8^5

    Au dreptul la indemnizatia reparatorie prevazuta la art. 8^1 alin. 2 lit. e) copiii si sotul supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989.

    Copiii beneficiaza de indemnizatia reparatorie, dupa cum urmeaza:

    a) pana la varsta de 16 ani;

    b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;

    c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau intr-una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

    Sotul supravietuitor beneficiaza de indemnizatie reparatorie, daca nu s-a recasatorit, pe tot timpul vietii, indiferent de durata casatoriei.

    Indemnizatia reparatorie cuvenita persoanelor prevazute la alin. 1, acordata in conditiile alin. 2 si 3, se cumuleaza cu pensia de urmas."

    ART. 9

    Abrogat.

    ART. 10

    Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marii mutilati, ranitii si urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

    a) prioritate la inchirierea si cumpararea de locuinte din fondul de stat;

    b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevazut pentru un salariu sau o pensie de pana la 800 lei lunar, fara aplicarea majorarilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; Guvernul va actualiza periodic nivelurile prevazute la aceasta litera;

    c) acordarea unei camere in plus marilor mutilati si persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate;

    d) acordarea de credite bancare sau de facilitati pentru cumpararea sau construirea unei singure locuinte in conditiile cele mai favorabile prevazute de lege;

    e) atribuirea fara plata a locurilor de veci in cimitirele apartinand domeniului public;

    f) acces gratuit la tratament si consultatii in spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;

    g) medicamente gratuite;

    h) acordarea gratuita de proteze marilor mutilati si persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;

    i) acces gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;

    j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital majoritar de stat si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata clasa I, dus-intors. Persoanele care locuiesc in mediul rural au dreptul si la 12 calatorii gratuite pe an, dus-intors, cu trenul sau cu autobuzul unitatilor cu capital majoritar de stat, pana in localitatea resedinta de judet.

    De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul marelui mutilat si al persoanei incadrate in gradul I de invaliditate;

    k) scutirea de la plata taxelor si a impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu si abonamente radio-TV;

    l) posibilitatea cumularii indemnizatiei reparatorii cu orice alte venituri;

    m) acces gratuit la cresele si gradinitele subventionate de stat;

    n) acordarea gratuita a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internationale si scutirea de taxe vamale in vederea achizitionarii din import a acestuia, pentru ranitii in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care se incadreaza in criteriile medicale in vigoare;

    o) asistenta juridica gratuita, acordata prin barourile de avocati in cauze ce tin de obiectul prezentei legi;

    p) pensionarea, cu reducerea varstei prevazute de lege cu 5 ani, pentru parintii persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, sotii acestora, precum si pentru ranitii revolutiei;

    r) burse pentru elevi si studenti in institutiile de invatamant de stat, in conditiile legii, indiferent de venituri, pentru sotul supravietuitor si pentru urmasii persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, precum si pentru invalizii sau ranitii revolutiei;

    s) obtinerea de credite bancare de maximum 150 de milioane lei pentru investitii cu caracter productiv, contractate intre banci si beneficiari, si subventionarea de catre stat a dobanzilor la aceste credite in proportie de 50%, in limitele prevederilor bugetului anual aprobate in acest scop.

    Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului mentionat in raport cu evolutia preturilor;

    s,) prioritate la angajarea ca vanzatori remizieri in cadrul societatilor comerciale cu capital majoritar de stat a persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ori inchirierea de catre acestia, din fondul de stat, a unor mici spatii disponibile pentru activitati de productie sau prestari de servicii; acordarea unui mic spatiu, cu chirie, pentru activitati comerciale, de productie sau prestari de servicii, fara licitatie;

    t) acordarea unei suprafete de teren in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata.

    Contractul de munca al luptatorilor pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, incadrati in unitati cu capital integral de stat, nu poate fi desfacut decat pentru motive imputabile lor.

    Drepturile prevazute la alin. 1 lit. f)-i) se acorda numai pe perioada in care beneficiarii isi pastreaza calitatea de urmas, de ranit sau de pensionar de invaliditate.

    De drepturile prevazute la alin. 1 lit. a)-f), i)-m) si o)-t) beneficiaza si persoanele prevazute la art. 2 alin. 2.

    ART. 11

    (1) Parintii persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 beneficiaza de o suma lunara egala cu 50% din indemnizatia reparatorie prevazuta la art. 8^1 alin. 2 lit. e), pe tot timpul vietii.

    (2) Abrogat.

    (3) Persoanele prevazute la alin. 1 beneficiaza si de:

    a) drepturile prevazute la art. 10 alin. 1 lit. b), e), f), g), i), k), o) si p);

    b) abrogata;

    c) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital majoritar de stat;

    d) 4 calatorii gratuite, anual, pe calea ferata clasa I, dus-intors.

    ART. 12

    (1) Sotul supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 si care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acesteia beneficiaza de o suma lunara egala cu 50% din indemnizatia reparatorie prevazuta la art. 8^1 alin. 2 lit. e).

    (2) Suma prevazuta la alin. 1 se acorda pana la implinirea varstei de 16 ani de catre ultimul copil aflat in intretinere sau, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani.

    (3) Plata sumei prevazute la alin. 1 se suspenda pe timpul cat beneficiarul acesteia este decazut din drepturile parintesti sau copilul este declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca definitiva ori este incredintat, potrivit legii, unei persoane fizice sau juridice ori este dat in plasament, internat intr-un centru de reeducare sau intr-o institutie medical-educativa.

    (4) Sotul supravietuitor mentionat la alin. 1 beneficiaza si de drepturile prevazute la art. 10 alin. 1.

    (5) In caz de deces al sotului supravietuitor, prevazut la alin. 1, sau in situatia in care copiii nu se afla in intretinerea acestuia, drepturile prevazute la alin. 1 se acorda reprezentantilor legali ai copiilor.

    ART. 13

    Abrogat.

    ART. 14

    Prefecturile si primariile vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obtinerea de locuinte, locuri de munca, precum si pentru solutionarea altor probleme de ordin social si profesional cu care se confrunta.

    ART. 15

    Consiliul de administratie al Fundatiei pentru "Fondul Libertatea", constituit in temeiul Decretului-lege nr. 124/1990, se completeaza cu cate un reprezentant al celor 9 asociatii ale ranitilor si urmasilor eroilor revolutiei.

    ART. 16

    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si militarilor de orice grad, precum si personalului civil din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, care si-au jertfit viata sau au fost raniti in luptele pentru victoria revolutiei ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, cat si urmasilor acestora.

    De prevederile prezentei legi nu beneficiaza persoanele care au organizat, instigat sau au luptat, prin orice mod, impotriva Revolutiei din decembrie 1989, precum si urmasii acestora.

    ART. 17

    Guvernul Romaniei va aduce la indeplinire prevederile prezentei legi, asigurand resursele materiale si financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispozitia Ministerului Sanatatii, in vederea trimiterii la tratament in strainatate, ori de cate ori aceasta se impune, a persoanelor care au suferit afectiuni deosebit de grave in luptele pentru victoria revolutiei. De asemenea, va asigura ranitilor revolutiei resursele valutare pentru procurarea de proteze necesare acestei categorii de persoane.

    Sumele necesare platii indemnizatiilor reparatorii prevazute la art. 8^1 si la art. 11 alin. 1 se suporta de la bugetul de stat si sunt prevazute in bugetele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale si, respectiv, Ministerului de Interne. Suma care se acorda sotului supravietuitor potrivit art. 12 se suporta de la bugetul de stat si este prevazuta in bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

    ART. 18

    Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala a celor vinovati.

    ART. 19

    Tinerii, carora li s-a conferit titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, vor fi selectionati, prin grija Guvernului, in functie de calitatile morale, de aptitudini si de pregatire si recomandati a fi incadrati in institutii centrale si locale si in alte unitati bugetare, in functie de competenta lor si cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 20

    Decretul-lege nr. 76/1990, prevederile referitoare la pensionarii invalizi ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989 din Hotararea Guvernului nr. 1.065/1990, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga.

    ART. 21

    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 decembrie 1990***).

 

    ***) A se vedea datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

-------------

    ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 10 iulie 1997, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997, abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din  8 martie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL  nr. 102 din 10 martie 1999, prevede, in art. 2: Indemnizatia lunara acordata persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, pentru insotitor, potrivit Legii nr. 42/1990, republicata*), se stabileste la 134.000 lei.

 

 

 

 

    ANEXA 1

 

COMPETENTA

Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989

 

    Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 constata, din oficiu sau la cererea celor interesati, calitatea de erou-martir, de luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, de decedat ori de ranit in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, precum si cea prevazuta la art. 4, elibereaza certificate doveditoare celor indreptatiti legal si propune acordarea distinctiilor prevazute la art. 1, 2, 3 si 4 din prezenta lege.

    Competenta Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989 este cea prevazuta de prezenta lege si de Regulamentul de organizare si functionare a comisiei, aprobat prin hotarare a Guvernului.

    Documentele necesare stabilirii calitatii in vederea eliberarii certificatelor se constituie in arhiva a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989.

    Calitatea de erou-martir sau de ranit prevazuta in alineatul precedent se recunoaste celor care au decedat sau au fost raniti in perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, inclusiv celor care, fiind raniti in acest interval, au decedat ulterior din cauza ranilor suferite. Sunt considerati raniti cei care in acest interval au suferit vatamari corporale care au necesitat ingrijiri medicale pentru vindecare sau care au produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii unei persoane. In sensul prezentei legi, sunt considerati retinuti cei care, in urma participarii la luptele pentru victoria revolutiei, au fost transportati si tinuti, la sediul unuia dintre organele fostului Minister de Interne, cu sau fara indeplinirea formalitatilor prevazute de lege.

    Pentru a-si indeplini aceste atributii, comisia este imputernicita sa solicite relatii de la orice organ de stat, precum si de la persoanele fizice si juridice.

 

 

 

 

 

    ANEXA 2

GRILA

privind incadrarea solicitantilor in prevederile art. 1, 2 si 3 din prezenta lege

 

    Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se confera celor care si-au pierdut viata pentru libertatea poporului roman in perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, precum si celor care au decedat ca urmare a ranilor grave cauzate in aceeasi perioada.

    Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se acorda:

    - ranitilor cu sau fara grad de invaliditate, daca au participat activ la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989;

    - celor retinuti in perioada 16 - 21 decembrie 1989, daca rezulta ca au fost retinuti in demonstratiile de strada in legatura cu activitatile revolutionare si nu pentru comiterea unor fapte penale, de drept comun;

    - persoanelor care au participat efectiv la activitatile revolutionare in perioada 16-25 decembrie 1989 si s-au remarcat prin fapte deosebite.

    Dovada activitatii luptatorilor si a meritelor lor se atesta prin urmatoarele documente obligatorii:

    - procesele-verbale incheiate de organizatiile constituite;

    - adeverinta sau alte inscrisuri;

    - declaratii ale persoanelor participante la Revolutia din decembrie 1989, recunoscute de luptatori, dar coroborate si cu alte probe concludente.

    Titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se confera acelor persoane care, prin aportul direct sau indirect, au contribuit la victoria Revolutiei din decembrie 1989.