Ordin 167/2004 - Ordinul 167 din 16 aprilie 2004

Ordin 167/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 20 lit. d) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata,
    in baza art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Regulamentul prevazut la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Incepand cu aceeasi data se abroga Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 251/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 5 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    Serviciul securitate si sanatate in munca din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

              Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileste conditiile necesare pentru persoanele fizice si juridice care solicita abilitarea pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Normele generale de protectie a muncii, precum si procedura de abilitare a acestora.
    ART. 2
    Pe baza evaluarii capacitatii si competentei solicitantului de a presta servicii in domeniul protectiei muncii, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei emite Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, denumit in continuare certificat de abilitare.
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice abilitate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pot incheia contracte de prestari de servicii cu persoane juridice, care desfasoara activitati cu personal angajat, pentru urmatoarele activitati din domeniul protectiei muncii:
    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, precum si cu art. 1 alin. (4) si art. 3 alin. (5) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice, de lucru, precum si a instructiunilor/regulilor proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca, in conformitate cu art. 5 alin. (6) si art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    c) consultanta in vederea efectuarii instructajului de protectie a muncii, precum si a testarii cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 90/1996, republicata, cu art. 86 si art. 100 alin. (1) din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508/933/2002;
    d) consultanta pentru cercetarea accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca, in conformitate cu art. 27 alin. (1) din Legea nr. 90/1996, republicata, si pentru intocmirea dosarului de cercetare;
    e) verificarea dotarilor echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protectie, precum si a dotarilor cu mijloace de prevenire si avertizare a starilor de pericol, in conformitate cu art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 90/1996, republicata, si informarea conducatorului unitatii;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) verificarea documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a masinilor/echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    h) consultanta in vederea elaborarii documentatiei necesare pentru certificarea masinilor/echipamentelor tehnice si echipamentelor individuale de protectie, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale, Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (3) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    i) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 20 lit. m) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu art. 114 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    k) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) reprezinta raspunderea angajatorului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    ART. 4
    Prestarile de servicii in domeniul protectiei muncii se pot efectua numai de catre persoanele cu studii si competenta in domeniu, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele care au lucrat cel putin 5 ani in cadrul compartimentelor de specialitate ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si caselor teritoriale de pensii si care, la data depunerii dosarului in vederea abilitarii, sunt in activitate in alte unitati sau sunt pensionate, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile functionarilor publici;
    b) persoanele cu studii superioare si cu atributii in domeniul protectiei muncii din unitati, aflate in activitate sau pensionate, avand o vechime de cel putin 5 ani in aceasta activitate;
    c) persoanele cu studii medii cu o vechime de cel putin 10 ani in domeniul protectiei muncii din unitati;
    d) persoanele cu studii superioare tehnice care au absolvit cursuri postuniversitare de minimum 8 saptamani in domeniul protectiei muncii.
    ART. 5
    Certificatul de abilitare se acorda pentru efectuarea activitatilor prevazute la art. 3 alin. (1), daca sunt indeplinite conditiile mentionate la art. 4, precum si conditiile generale si specifice din prezentul regulament.
    ART. 6
    Conditiile generale pentru solicitantii mentionati la art. 3 alin. (1) sunt cunoasterea prevederilor Legii nr. 90/1996, republicata, ale Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de securitate a muncii pentru ramurile, subramurile si activitatile din economia nationala pentru care se solicita certificatul de abilitare.
    ART. 7
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), conditiile specifice se refera la cunoasterea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului si ale Hotararii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurii de autorizare a functionarii comerciantilor - anexa nr. 5 referitoare la procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii.
    ART. 8
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) nu sunt necesare conditii specifice.
    ART. 9
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. c) nu sunt necesare conditii specifice.
    ART. 10
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d), conditiile specifice se refera la cunoasterea Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.
    ART. 11
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. e) nu sunt necesare conditii specifice.
    ART. 12
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. f), conditiile specifice sunt dupa cum urmeaza:
    a) solicitantul trebuie sa fie absolvent al cursurilor postuniversitare de minimum 8 saptamani privind metodele de evaluare a riscurilor;
    b) solicitantul trebuie sa posede cunostinte in domeniu.
    ART. 13
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. g), conditiile specifice se refera la cunoasterea cerintelor esentiale de securitate si sanatate in munca transpuse prin norme, standarde si alte reglementari in vigoare.
    ART. 14
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. h), conditiile specifice sunt dupa cum urmeaza:
    a) solicitantul trebuie sa fie absolvent al cursurilor postuniversitare de minimum 8 saptamani privind certificarea;
    b) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre reglementarile in vigoare referitoare la certificarea calitatii de protectie a echipamentelor individuale de protectie;
    c) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre reglementarile in vigoare referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, a masinilor/echipamentelor tehnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre cerintele esentiale de securitate si sanatate in munca transpuse in norme, standarde si alte reglementari in vigoare;
    e) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre seria de standarde ISO 9000, EN 45000 si OHSAS 18001.
    ART. 15
    (1) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a avea cunostinte despre Normele metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul protectiei muncii si de a demonstra cu documente ca, pentru o perioada de cel putin 3 ani, detine sau are acces la spatiu, aparatura si mobilier, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
    (2) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a prezenta materialul didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, carti, brosuri etc.) si testele de verificare a cunostintelor, avizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (3) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a demonstra ca lectorii au o vechime in domeniul protectiei muncii de cel putin 3 ani si se incadreaza in urmatoarele categorii:
    a) sunt din reteaua directiilor de specialitate in domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, C.N.P.A.S. si caselor teritoriale de pensii, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca;
    b) sunt din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti sau Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INSEMEX - Petrosani;
    c) sunt pensionari proveniti din reteaua compartimentelor de specialitate in domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si caselor teritoriale de pensii, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, I.N.C.D.P.M. Bucuresti si INSEMEX - Petrosani;
    d) sunt cadre didactice care predau cunostinte generale in domeniul protectiei muncii pentru institutiile de invatamant liceal, tehnic, de maistri, postliceal si superior.
    (4) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a demonstra ca detine avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    ART. 16
    (1) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. j), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a avea cunostinte despre Normele metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul protectiei muncii si de a demonstra cu documente ca, pentru o perioada de cel putin 3 ani, detine sau are acces la spatiu, aparatura si mobilier, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
    (2) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. j), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a prezenta materialul didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, carti, brosuri etc.) si testele de verificare a cunostintelor, avizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (3) Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca lectorii sunt similare cu cele prevazute la art. 15 alin. (3).
    ART. 17
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k), conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a avea cunostinte despre:
    a) Normele metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare;
    b) Normele metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protectie a muncii;
    c) Normele metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a certificatului de abilitare

    ART. 18
    In vederea obtinerii certificatului de abilitare, persoanele fizice si juridice interesate vor inainta secretariatului Comisiei de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - Serviciul sanatate si securitate in munca un dosar cu documentele necesare, conform prezentului regulament.
    ART. 19
    Pentru persoanele fizice care solicita abilitarea din punct de vedere al protectiei muncii, dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:
    a) cererea-tip de acordare a certificatului de abilitare (anexa nr. 1) semnata in original;
    b) curriculum vitae;
    c) copii ale documentelor care atesta studiile (diplome de studii);
    d) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala (certificate sau adeverinte de absolvire a cursurilor de formare si/sau de instruire, testare si perfectionare in domeniul protectiei muncii);
    e) documente care atesta vechimea in:
    - domeniul protectiei muncii;
    - ramurile, subramurile si activitatile economiei nationale pentru care se solicita certificatul de abilitare (copie a cartii de munca si adeverinte in original de la locurile de munca, din care sa reiasa obiectul de activitate al unitatii, cu specificarea codului CAEN);
    f) copie a deciziei de pensionare, in cazul pensionarilor;
    g) copii ale documentelor care dovedesc atestarea sa de catre institutii abilitate, ca de exemplu: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii (evaluarea riscurilor), Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INSEMEX - Petrosani, organisme abilitate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (medii explozive), Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (cazane si recipiente sub presiune, mecanisme si instalatii de ridicat), Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (instalatii de alimentare cu gaze naturale) si altele;
    h) documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 si art. 16, dupa caz.
    ART. 20
    (1) Pentru persoanele juridice care solicita abilitarea din punct de vedere al protectiei muncii, dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:
    a) cererea-tip de acordare a certificatului de abilitare (anexa nr. 1), semnata in original;
    b) actul constitutiv al societatii comerciale, cu mentionarea, in cadrul obiectului de activitate al persoanei juridice, a activitatilor de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, stabilite conform art. 3;
    c) fisa de prezentare a persoanei juridice;
    d) persoana nominalizata sa coordoneze activitatea de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, desfasurata in cadrul persoanei juridice, si care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 4;
    e) curriculum vitae al coordonatorului activitatii si al personalului de specialitate in domeniul protectiei muncii (experti pe domenii);
    f) copii ale documentelor care atesta studiile (diplome de studii) pentru personalul de conducere si de administrare a persoanei juridice, pentru coordonatorul activitatii si pentru personalul de specialitate in domeniul protectiei muncii;
    g) copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala (certificate sau adeverinte de absolvire a cursurilor de formare si/sau de instruire, testare si perfectionare in domeniul protectiei muncii) pentru personalul de conducere si de administrare a persoanei juridice, pentru coordonatorul activitatii si pentru personalul de specialitate in domeniul protectiei muncii;
    h) copii ale documentelor care sa ateste o vechime minima de 3 ani in domeniul protectiei muncii pentru personalul de specialitate angajat ca experti;
    j) cazierul personalului de conducere si administrare a persoanei juridice, precum si cazierul coordonatorului activitatii in domeniul protectiei muncii;
    j) documente care atesta vechimea in:
    - activitatea de protectie a muncii;
    - ramurile, subramurile si activitatile economiei nationale pentru care se solicita certificatul de abilitare (copie a cartii de munca si adeverinte in original de la locurile de munca, din care sa reiasa obiectul de activitate al unitatii, cu specificarea codului CAEN) a persoanei care va coordona activitatea de prestari de servicii in domeniu, precum si a personalului de specialitate in domeniul protectiei muncii;
    k) documente care sa ateste angajarea, de catre persoana juridica, a coordonatorului activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    l) documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 si 16, dupa caz, in functie de activitatile pentru care se solicita certificatul de abilitare.
    (2) La interviu persoana juridica va fi reprezentata de patronul firmei si persoana sau persoanele nominalizate sa coordoneze activitatea in domeniul protectiei muncii.
    (3) Din fisa de prezentare a persoanei juridice, insotita de memoriu, trebuie sa rezulte:
    a) capacitatea persoanei juridice de a presta servicii in domeniul protectiei muncii, dovedita prin: numar de salariati, numar de ingineri, juristi, alti specialisti, documente referitoare la sediu (amplasamentul, schita spatiului disponibil), daca are acces la cabinet amenajat, dotarea cu mobilier, aparatura, materiale de instruire, de testare si mijloace de propaganda, eventuale recomandari etc.;
    b) pregatirea profesionala si experienta personalului de specialitate (experti pe domenii), a celui de conducere si de administrare, cursuri de formare si instruire/perfectionare, in domeniul protectiei muncii, absolvite. In functie de activitatile pentru care se solicita certificatul de abilitare, se vor prezenta copii de pe documentele care dovedesc atestarea de catre institutii abilitate, ca de exemplu: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii (evaluarea riscurilor), Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva INSEMEX - Petrosani, organisme abilitate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (medii explozive), Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (cazane si recipiente sub presiune, mecanisme si instalatii de ridicat), Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (instalatii de alimentare cu gaze naturale) si altele.
    ART. 21
    (1) In cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se infiinteaza Comisia de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, denumita in continuare Comisia de abilitare, ale carei atributii sunt:
    a) analizarea documentatiei prin care se solicita abilitarea;
    b) organizarea unui examen scris si a unui interviu cu solicitantii pentru evaluarea competentei si capacitatii de a presta servicii in domeniul protectiei muncii. Examenul scris si interviul se sustin de catre toti solicitantii, fara exceptii, conditia de promovare la examenul scris fiind obtinerea a minimum 7 puncte din 10;
    c) evaluarea, in functie de ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita abilitarea, a gradului de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 si, dupa caz, art. 16;
    d) realizarea, daca este cazul, a unui audit la sediul solicitantului;
    e) aprobarea sau respingerea solicitarii de abilitare.
    (2) Componenta si modul de organizare si functionare ale Comisiei de abilitare se stabilesc prin ordin al secretarului de stat coordonator al activitatii de securitate si sanatate in munca, din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    ART. 22
    (1) Certificatul de abilitare prezentat in anexa nr. 2 se elibereaza daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
    a) persoana fizica sau, in cazul persoanei juridice, coordonatorul activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii indeplineste conditiile prevazute la art. 4 si dovedeste aceasta cu documente;
    b) solicitantul indeplineste, dupa caz, conditiile prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 si 16;
    c) dosarul depus la secretariatul Comisiei de abilitare este complet;
    d) solicitantul este declarat "admis" la examenul sustinut in fata Comisiei de abilitare.
    (2) In cazul in care solicitantul nu indeplineste una dintre conditiile de mai sus, dosarul se restituie pe baza de semnatura, solicitantul avand dreptul sa mai depuna documentatia o singura data, in vederea unei examinari ulterioare.
    (3) Certificatul de abilitare se elibereaza in termen de 30 de zile de la data sustinerii examenului.
    ART. 23
    (1) Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani. Pentru reinnoirea acestuia, personalul de specialitate va absolvi, obligatoriu, cursuri de instruire si perfectionare in domeniul protectiei muncii. Cheltuielile pentru aceste cursuri vor fi suportate de catre titularul certificatului de abilitare.
    (2) Modificarea oricarei conditii initiale in baza careia s-a obtinut certificatul de abilitare conduce la incetarea valabilitatii acestuia.
    ART. 24
    Inspectoratele teritoriale de munca vor verifica respectarea de catre persoanele care detin certificatul de abilitare a tuturor conditiilor prevazute in prezentul regulament, a modului de desfasurare a activitatii si vor propune Comisiei de abilitare, daca este cazul, retragerea certificatului de abilitare.

    CAP. 3
    Procedura de reinnoire si/sau de extindere a certificatului de abilitare

    ART. 25
    Reinnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului, la modificarea conditiilor initiale sau in situatia extinderii domeniilor de activitate pentru care a fost eliberat certificatul de abilitare.
    ART. 26
    Cererea de reinnoire a certificatului de abilitare se va depune cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.
    ART. 27
    In vederea reinnoirii si/sau extinderii certificatului de abilitare, persoanele fizice si persoanele juridice abilitate vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere pentru reinnoirea si/sau extinderea certificatului de abilitare (anexa nr. 1), semnata in original;
    b) certificatul de abilitare;
    c) originalul si copia documentelor care justifica reinnoirea si/sau extinderea certificatului de abilitare (certificatul de absolvire a cursurilor de instruire si perfectionare in domeniul protectiei muncii ori de pregatire profesionala in alte ramuri si subramuri de activitate etc.);
    d) document de la primarie, care sa ateste ca persoana fizica este autorizata sa desfasoare activitati independente, potrivit legii, sau, in cazul persoanei juridice, actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) si dovada inmatricularii societatii comerciale in registrul comertului;
    e) documente care sa ateste ca pentru o perioada de cel putin 3 ani detine sau are acces la spatiu, aparatura si mobilier, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii, in cazul in care solicita certificat de abilitare pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i).
    ART. 28
    (1) Solicitantii vor sustine un examen scris si un interviu in vederea reinnoirii certificatului de abilitare, conditia de promovare la examenul scris fiind obtinerea a minimum 7 puncte din 10.
    (2) Pentru persoanele fizice/juridice abilitate care solicita extinderea domeniului pe parcursul valabilitatii certificatului, Comisia de abilitare va decide acordarea extinderii numai pe baza documentelor justificative.

    CAP. 4
    Obligatiile si raspunderile persoanelor fizice si persoanelor juridice abilitate sa presteze servicii in domeniul protectiei muncii

    ART. 29
    Persoanele fizice si persoanele juridice abilitate sa presteze servicii in domeniul protectiei muncii au urmatoarele obligatii:
    a) prezentarea unui raport semestrial asupra activitatii desfasurate in domeniul protectiei muncii, care se va inainta catre inspectoratul teritorial de munca pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii semestrului, intocmit conform formularului prevazut in anexa nr. 3;
    b) cunoasterea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a Legii nr. 90/1996, republicata, a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de securitate a muncii, corespunzatoare obiectului de activitate al unitatilor cu care incheie contracte de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    c) cunoasterea metodelor de evaluare a nivelului de risc profesional, dupa caz, si de stabilire a locurilor de munca cu pericol deosebit;
    d) evaluarea situatiei protectiei muncii, potrivit contractului de prestari de servicii, in stricta corelare cu prevederile actelor normative in vigoare;
    e) respectarea stricta a regulilor si masurilor de protectie a informatiilor confidentiale privind persoanele juridice contractante de prestari de servicii;
    f) mentinerea capacitatii tehnice si organizatorice care sa permita prestarea serviciilor in domeniul protectiei muncii in conditiile pentru care a fost emis certificatul de abilitare.
    ART. 30
    Persoanele fizice si juridice care detin certificat de abilitare au raspunderea pentru:
    a) calitatea si legalitatea serviciilor prestate;
    b) sesizarea in scris a angajatorului asupra unor deficiente ale echipamentelor tehnice/masini (lipsa sau nefunctionarea aparaturii de masura si control, a dispozitivelor de protectie etc.), care pot genera accidente de munca sau boli profesionale;
    c) sesizarea in scris a angajatorului asupra unor riscuri care pot genera accidente cu urmari grave, constatate cu prilejul prestarii serviciilor;
    d) sesizarea in scris a angajatorului si a inspectoratului teritorial de munca in situatia refuzului angajatorului de a lua masurile corespunzatoare propuse in cazul existentei unor riscuri care pot genera accidente de munca cu urmari grave, constatate cu prilejul prestarii serviciilor;
    e) prestarea serviciilor numai in domeniile (ramuri, subramuri si activitati) si conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de abilitare.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    ART. 31
    (1) Contractul de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, incheiat intre prestator si beneficiar, nu absolva angajatorul de raspunderea ce ii revine, potrivit legii, pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor sai in exercitarea profesiei si a atributiilor pentru care au fost angajati.
    (2) Persoanele fizice/juridice angajate pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii trebuie sa fie in numar suficient pentru a se putea ocupa de organizarea masurilor de protectie si prevenire, tinand cont de marimea intreprinderii/unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi angajatii, precum si de distributia acestora in cadrul intreprinderii/unitatii.
    ART. 32
    Tarifele pentru plata serviciilor prestate se stabilesc, in functie de complexitatea acestor servicii, pe baza de negocieri intre partile contractante.
    ART. 33
    Pentru depunerea dosarelor si eliberarea certificatelor de abilitare nu se percep taxe.
    ART. 34
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

    Nr. si data de inregistrare la persoana solicitanta
    ......................./...........................

                                   Catre
                  MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

    Comisia de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, in vederea eliberarii Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii. Avem competenta, capacitate si personal cu pregatire corespunzatoare.
    In sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele:
    1. Denumirea/numele si prenumele, precum si sediul/adresa persoanei juridice/fizice ...................................................., cod postal ..............., telefon acasa ..............., telefon serviciu .............., fax ............... .
    2. Numele si prenumele patronului sau persoanei fizice ....................
    3. Numele si prenumele, pregatirea profesionala si experienta personalului care va presta asemenea servicii:*1) ..........................................

 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Pregatirea profesionala | Functii indeplinite*2) |
|crt.|                     |                         |                        |
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|
|____|_____________________|_________________________|________________________|

    4. Activitatile pentru care se solicita certificatul de abilitare (conform art. 3 din regulament): .......................................................
    5. Ramurile si subramurile economiei nationale pentru care se solicita certificatul de abilitare (conform CAEN): .....................................

                                                    Semnatura

------------
    *1) Se va completa numai de catre persoanele juridice.
    *2) Se vor completa functiile indeplinite in activitatea de prestare de servicii in domeniul protectiei muncii din cadrul persoanei juridice (coordonator al activitatii, expert tehnic, executant etc.).

    ANEXA 2
    la regulament

                                 ROMANIA
            MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

                          CERTIFICAT DE ABILITARE
          pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

                   Nr. 43PS ............... din ............

    Se abiliteaza persoana fizica/juridica ...........................................................................*1) pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii pentru urmatoarele ramuri, subramuri si activitati:
    - ramurile si subramurile:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    - activitatile conform anexei care face parte integranta din prezentul certificat.
------------
    *1) Se vor completa denumirea si adresa persoanei fizice/juridice.

    Serviciile prestate vor respecta cu strictete prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, Normele generale de protectie a muncii, normele metodologice, normele specifice de securitate a muncii si celelalte acte normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

    Valabil pana la ..........................., cu posibilitate de prelungire.

                                             Secretar de stat,
                                             .................

    Presedintele Comisiei de abilitare
    a persoanelor fizice si persoanelor
    juridice pentru a presta servicii in
    domeniul protectiei muncii,
    .....................................

    ANEXA 1
    la Certificatul de abilitare nr. ..............

                                  LISTA
activitatilor de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, pentru care se elibereaza certificatul de abilitare*)

    *) Se vor completa denumirea si adresa titularului de autorizatie (persoana fizica sau persoana juridica), precum si numele si prenumele coordonatorului activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, dupa caz.

    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, precum si cu art. 1 alin. (4) si art. 3 alin. (5) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice, de lucru, precum si a instructiunilor proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca, in conformitate cu art. 5 alin. (6) si art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    c) consultanta in vederea efectuarii instructajului de protectie a muncii, precum si a testarii cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu art. 86 din Normele generale de protectie a muncii;
    d) consultanta pentru cercetarea accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca, in conformitate cu art. 27 alin. (1) din Legea nr. 90/1996, republicata, si pentru intocmirea dosarului;
    e) verificarea dotarilor echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protectie, precum si a dotarilor cu mijloace de prevenire si avertizare a starilor de pericol, in conformitate cu art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 90/1996, republicata, si informarea conducatorului unitatii;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) consultanta in vederea verificarii documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie, cu respectarea normelor de protectie a muncii si/sau a standardelor, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    h) consultanta in vederea elaborarii documentatiei necesare pentru certificarea echipamentelor tehnice si echipamentelor individuale de protectie, precum si pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protectie si de lucru, in conformitate cu art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu legislatia in vigoare;
    i) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 20 lit. m) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu art. 114 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    k) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

                       Secretarul Comisiei de abilitare a
                   persoanelor fizice si persoanelor juridice
             pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii,
             .......................................................

    ANEXA 3
    la regulament

    Nr. ............/..........

    Denumirea persoanei juridice/Numele persoanei fizice .....................
    Adresa ...................................................................
    Localitatea ......................, judetul ..............................
    Cod postal ............ telefon ................ fax .....................
    Posesor al Certificatului de abilitare nr. ......... din .................

                          RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Profilul de activitate
    B - Numarul total de salariati
    C - Numarul de participanti la activitatea desfasurata
    D - Accidente usoare
    E - Accidente de munca
    F - Accidente de traseu sau de circulatie
    G - Incidente periculoase
    H - Imbolnaviri profesionale
    I - Cauza evenimentului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Activitatea|Beneficiarul|   Date referitoare la beneficiar    |Observatii|
|crt.|desfasurata|            |_____________________________________|          |
|    |           |            | A | B | C |Daca s-au  |Felul        |          |
|    |           |            |   |   |   |inregistrat|evenimentelor|          |
|    |           |            |   |   |   |evenimente |             |          |
|    |           |            |   |   |   |___________|_____________|          |
|    |           |            |   |   |   | Da  | Nu  | D|E|F|G|H| I|          |
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|____|___________|____________|___|___|___|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|
|                             Total       |     |     |  | | | | |  |          |
|_________________________________________|_____|_____|__|_|_|_|_|__|__________|

                                 Titularul certificatului de abilitare,*1)
                                 .........................................

    Coordonatorul activitatii de prestari de servicii
           in domeniul protectiei muncii,*2)
    ..................................................

------------
    *1) Semnatura persoanei fizice sau semnatura si stampila conducatorului persoanei juridice.
    *2) Valabil numai pentru persoane juridice.